Statut PDF Drukuj Email

STATUT
Europejskiej Unii Kobiet Sekcja Polska
przyjęty uchwałą Członkiń Walnego Zgromadzenia EUK SP w dniu 14.04.2010r.


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Europejska Unia Kobiet – Sekcja Polska, zwane dalej w skrócie  EUK-SP.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada  osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowej organizacji pod nazwą Europejska Unia Kobiet ( European Union of Women), która ma status konsultacyjny przy Radzie Europy.

§ 5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 7
Celami Stowarzyszenia są:
1) ochrona godności i wolności ludzkiej,
2) ochrona dziedzictwa kulturowego oraz postępu społecznego i ekonomicznego Europy,
3) zagwarantowanie praw jednostki,
4) wypracowanie stanowiska w sprawach ważnych dla krajów i regionów europejskich,
5) promocja kobiet w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym,
6) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów służących wymianie  poglądów i przygotowaniu opinii w istotnych sprawach,
7) podejmowanie działań na rzecz stałego pogłębiania procesów integracji europejskiej,
8) współpraca z organizacjami politycznymi, społecznymi i obywatelskimi w krajach  europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które łączą wartości duchowe i moralne, ukształtowane na bazie zasad chrześcijańskich, leżących u podstaw kształtowania się procesów integracyjnych w Europie.
9) wspieranie europejskich inicjatyw społecznych,
10) rozwijanie współpracy partnerskiej w Europie  na rzecz zrównoważonego rozwoju,
11) merytoryczne  wspieranie środowisk zajmujących się działalnością na rzecz kobiet.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
a) pracę w oddziałach,
b) współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami,
c) prowadzenie działalności integrującej członkinie Stowarzyszenia,
d) podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz ochrony indywidualnych i zbiorowych praw kobiet,
e) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia,
f) współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracji samorządowej i rządowej oraz instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony praw kobiet w kraju i na arenie międzynarodowej .

§ 9
Dla realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10
Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej aktywności członkiń.  W celu realizacji podejmowanych działań może zatrudniać członkinie lub innych pracowników, a także korzystać z pomocy ekspertów.


Rozdział III
Prawa i obowiązki członkiń

§ 11
Członkostwo Stowarzyszenia może być zwyczajne, wspierające lub honorowe.

§ 12
Członkostwo Stowarzyszenia nadaje Zarząd Główny w drodze uchwały podjętej większością głosów.

§ 13
1. Członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może zostać kobieta pełnoletnia narodowości polskiej lub posiadająca obywatelstwo polskie, która złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją dwóch członkiń Stowarzyszenia oraz spełnia jeden z dwóch warunków:
a) jest członkinią partii politycznej, której deklaracja programowa i statut zawierają cele zbieżne z celami określonymi w statucie Europejskiej Unii Kobiet z sierpnia 1987 r., przy czym zbieżność tę stwierdza Komisja Konstytucyjna Europejskiej Unii Kobiet lub,
b) może wykazać się działalnością służącą krzewieniu celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia, określonymi w § 7, przy czym o zbieżności tej ostateczną opinię wydaje Zarząd Główny.
2. Nie może zostać członkinią EUK-SP osoba:
a) przeciw której toczy się postępowanie karne,
b) która została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c) która została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo.

§ 14
1. Członkinie zwyczajne Stowarzyszenia zobowiązane są:
a) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu,
c) regularnie opłacać składki
d) reprezentować poglądy EUK-SP.
2. Członkini Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w Statucie,
b) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystania z lokali Stowarzyszenia,
d) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystania z rekomendacji i gwarancji Stowarzyszenia w swojej działalności,
f)  korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkiniom Stowarzyszenie.
3. Członkini Stowarzyszenia określa swoją przynależność do Oddziału.

§ 15
1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Głównemu, który podejmuje w tej kwestii uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Głównym.
4. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Zarząd Główny osobom fizycznym za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członkini wspierająca, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa  i obowiązki określone w § 14 ust. 1 lit b,c,d oraz ust. 2 lit. b,c, e, f.
2. Członkini wspierająca ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych świadczeń.

§ 17
Członkostwo w  Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) rezygnacji w formie pisemnej przedłożonej Zarządowi Głównemu,
2) śmierci członkini lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) utraty praw obywatelskich,
4) wykluczenia przez Zarząd Główny na skutek:
a) działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) przenoszenia waśni międzypartyjnych na forum Stowarzyszenia,
c) wstąpienia do partii politycznej, której statut i deklaracja programowa nie jest zbieżna ze statutem Stowarzyszenia,
d) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.

§ 18
Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczenia członkini przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od doręczenia w/w uchwały do Walnego Zgromadzenia, składane pisemnie do Zarządu Głównego. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 20
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 21
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń uprawnionych do głosowania.

§ 22
Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny co najmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i  porządku obrad wszystkie członkinie  listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu, w pierwszym terminie, powinna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członkiń.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkinie zwyczajne Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, a członkinie wspierające i honorowe z głosem doradczym, jak również zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
e) uchwalanie zmian statutu,
f) wybór i odwoływanie 5 członkiń Zarządu,
g) wybór i odwoływanie 3 członkiń Głównej Komisji Rewizyjnej,
h) wybór  i odwoływanie  3 członkiń Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
i) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wniesionych przez członkinie Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie skarg członkiń Stowarzyszenia na działalność Zarządu Głównego,
l)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów członkiń przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, i bez względu na liczę członkiń w II terminie, z wyjątkiem uchwał określonych w § 22 ust. 6 i 7.
6. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń uprawnionych do głosowania w I terminie i bez względu na liczbę członkiń w II terminie.
7. Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącej, członkiń Zarządu Głównego, członkiń Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członkiń Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczbę członkiń w II terminie.
8. Każdej członkini przysługuje jeden głos.
9. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w sposób tajny.

§ 23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub też 1/3 członkiń Stowarzyszenia w terminie 4 tygodni od daty złożenia wniosku. Odbywa się ono zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają jedynie te członkinie, które uprawnione były do uczestnictwa w poprzednim Walnym Zgromadzeniu.

§ 24
Zarząd Główny
1. Zarząd Główny składa się z  5 członkiń, w  tym: przewodniczącej wybieranej w wyborach bezpośrednich,  wiceprzewodniczącej,  sekretarza generalnego, skarbnika oraz  członkini.
2. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
3. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) przyjmowanie członkiń i ich wykluczanie,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów,
g) ustalanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

§ 25
Główna Komisja Rewizyjna

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członkiń, w tym przewodniczącej, wiceprzewodniczącej oraz członkini i konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
2.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 26
Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członkiń, w tym:  przewodniczącej, wiceprzewodniczącej oraz członkini i konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członkini, z wyjątkiem wniosków wniesionych na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek przynajmniej jednej z członkiń Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do tego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4. Za nieprzestrzeganie statutu oraz za działalność sprzeczną z uchwałami władz, a także za zachowanie nie odpowiadające godności członkini Stowarzyszenia, Sąd Koleżeński uprawniony jest do wymierzenia następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich do 1 roku,
d) wnioskowania do Zarządu Głównego o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
5. Sąd  wydaje  orzeczenie obradując w pełnym składzie.
6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Sądu Koleżeńskiego.

§ 27
W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w  §19 w pkt.  2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują członkinie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział V
§ 28
Oddziały Stowarzyszenia

1. Zarząd Główny powołuje i rozwiązuje  oddziały Stowarzyszenia, zwane dalej oddziałami, na wniosek nie mniej niż 8 członkiń oraz określa ich siedzibę.
2. Oddziały realizują cele statutowe Stowarzyszenia z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.
3. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.
4. Władzami oddziału są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna, których kadencja trwa 4 lata.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) ustalanie głównych kierunków działalności oddziału,
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d) udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Do działalności władz oddziału stosują się odpowiednie postanowienia Statutu dotyczące władz Stowarzyszenia, z tym, że Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje się nie później niż w terminie 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.
7. Uchwały władz oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń uprawnionych do głosowania.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub też 1/3 członkiń oddziału i odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
9. Zarząd Oddziału:
a) składa się z 5 członkiń, w tym: przewodniczącej wybieranej w wyborach bezpośrednich, wiceprzewodniczącej, sekretarza, skarbnika oraz członkini,
b) przewodniczącą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału,
c) do kompetencji Zarządu należy:
- przyjmowanie i opiniowanie deklaracji kobiet, ubiegających się o członkostwo EUK-SP i przekazywanie Zarządowi Głównemu,
- reprezentowanie oddziału  i działanie w jego imieniu,
- kierowanie bieżącą pracą oddziału,
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
- pobieranie składek członkowskich.

10. Komisja Rewizyjna Oddziału:
a) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członkiń, w tym przewodniczącej, wiceprzewodniczącej oraz członkini.
b) do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrola bieżącej pracy Oddziału,
- składanie wniosków w przedmiocie absolutorium podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału,
- występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału.

§ 29
Majątek Stowarzyszenia

1. Majątek Stowarzyszenia przeznacza się na jego działalność statutową.
2. Stowarzyszenie ma prawo posiadania, nabywania, zbywania, użytkowania i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz występowania przed władzami państwowymi, sądami i osobami trzecimi w celu obrony i reprezentacji swoich praw.
3. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie,
b) ruchomości i nieruchomości,
c) subwencje i dotacje pochodzące od krajowych i zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych i społecznych, a także od osób prywatnych,
d) zapisy, darowizny i spadki od osób prywatnych i instytucji polskich oraz zagranicznych,
e) dochód z działalności gospodarczej.
4.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkinie.
5. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Główny.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych są upoważnione 2  członkinie Zarządu łącznie.

§ 30
Postanowienia końcowe

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.
4. Niniejszy Statut wchodzi w życie  z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.